branner

มี 32 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

Profile

ประวัติ แบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป

ปี พ.ศ. 2520 ห้างหุ้นส่วน แบงเทรดดิ้ง ได้ขยายกิจการทางด้านเครื่องมือแพทย์ และย้ายสำนักงานมาที่ถนนเอกมัย กิจการเจริญเติบโตก้าวหน้าขึ้นตามลำดับ จึงได้แยกแผนกเครื่องมือแพทย์ ก่อตั้งเป็นบริษัท อินเตอร์ เมดิคอล จำกัด เมื่อ ปี พ.ศ. 2526 

ปี พ.ศ. 2535 ห้างหุ้นส่วน แบงเทรดดิ้ง ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพิ่มขึ้นทางด้านเครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ในชื่อ บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด ซึ่งขณะนั้นได้จัดการบริหารงานขายเป็น 3 แผนกคือ

แผนก LCA ( Laboratory Chemicals and Apparatus) จำหน่ายสินค้าด้าน เคมี และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

แผนก SIS ( Scientific Instruments and Supplies) จำหน่ายสินค้าด้าน เครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์

แผนก BP ( Pharmaceuticals Chemicals ) จำหน่ายสินค้าวัตถุดิบเคมีภัณฑ์ สำหรับโรงงานผลิตยา

ปี พ.ศ. 2538 ได้จัดตั้งบริษัท แอฟฟินิเท็ค จำกัด ทำกิจการด้านออกแบบและก่อสร้าง ระบบห้องปราศจากเชื้อ (Clean Room) และจำหน่ายน้ำยาทดสอบ วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฎิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ตลอดจนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการของอุตสาหกรรมผลิตอาหาร

ในปี พ.ศ. 2536 เมื่อกิจการขยายตัวมากขึ้นได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัทขึ้น เป็นอาคาร 7 ชั้นบนถนนพระรามที่ 9 มีพื้นที่ทำการโดยรวมกว่า 5,500 ตารางเมตร และได้ ก่อสร้างคลังสินค้าซึ่งมีพื้นที่จัดเก็บขนาด 2,000 ตร.ม.

กลุ่มบริษัทในเครือแบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป ได้ย้ายที่ทำการมายังสำนักงานอาคารแบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2539 จนถึงปัจจุบัน

ปัจจุบัน แบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป ได้ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 36 ปี มีพัฒนาการทั้งทางด้านสิ่งปลูกสร้างเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการทำงาน การขยายกลุ่มสินค้าต่าง ๆ ที่หลากหลาย เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของกลุ่มลูกค้าต่างๆ ตลอดจนมีการพัฒนา ระบบงานสารสนเทศ ระบบคุณภาพ ISO 9000-2008 และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน บริษัท มีพนักงานกว่า 220 คน

วิสัยทัสน์

มุ่งมั่นสู่การเป็นบริษัทชั้นนำ ที่ได้รับความเชื่อถือและไว้วางใจ ทั้งคุณภาพสินค้าและงานบริการ จากลูกค้าในกลุ่มวิทยาศาสตร์ การแพทย์ เภสัชกรรม และอุตสาหกรรมอาหาร

พันธกิจ

1. ผู้บริหารและพนักงานของแบง เทรดดิ้ง กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและสร้างบุคลากรให้มีทัศนคติและวิธีคิดที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร และสอดคล้องกับนโยบายคุณภาพ ตลอดจนมีจิตใจที่ช่วยเหลือสังคม

2. ผู้บริหารและพนักงานของแบง เทรดดิ้ง กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะจัดหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า ตลอดจนสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับ ผู้ผลิต ผู้ขาย และพันธมิตรทุกภาคส่วน

3. ผู้บริหารและพนักงานของ แบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป จะจัดเก็บและรักษาคุณภาพสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงเวลา

4.ผู้บริหารและพนักงานของแบง เทรดดิ้ง กรุ๊ป มุ่งมั่น สร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าด้วยบริการก่อนและหลังการขาย ตลอดจนปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

ค่านิยมองค์กร 

แบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป ยืนหยัดสร้างพนักงานให้เกิดค่านิยมในตนเอง 8 ประการ ดังนี้

1. Proactive (โปรแอคทีฟ)
2. Achievement Orientation(ทำงานโดยมุ่งหวังผลสำเร็จของงานเป็นเป้าหมาย)
3. Customer Focus( ให้ความสำคัญกับลูกค้า/มุ่งเน้นที่ลูกค้าหรือผู้รับบริการ )
4. Integrity( ปฎิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์มีคุณธรรม ) 
5. Teamwork & Cooperation( ทำงานเป็นทีมและร่วมกันทำงาน )
6. Learning & Development( เรียนรู้และพัฒนา )
7. Creative Thinking( มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ )
8. Organization Commitment( มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร อุทิศตน/ผูกพันร่วมกันทั้งองค์กร )

นโยบายคุณภาพ

คุณภาพและบริการที่ได้รับความไว้วางใจ

“QUALITY AND SERVICE YOU CAN TRUST”

ISO 9001

        แบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป ได้มุ่งมั่น พัฒนาองค์กรและกระบวนการบริหารจัดการภายในอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้รับการรับรองระบบ ISO 9001-2000 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 

        แบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป จะดำเนินการติดตามสำรวจและประเมินความพึงพอใจเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อพัฒนาการจัดหาสินค้าที่มีคุณภาพและพัฒนารูปแบบการบริการต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากลูกค้าตามที่ได้กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ของกลุ่มบริษัทฯ

เกี่ยวกับเรา

       แบงเทรดดิ้ง กรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2517 ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด แบงเทรดดิ้ง ดำเนินธุรกิจจำหน่ายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ ทางด้านเคมีภัณฑ์สำหรับใช้ในโรงงานผลิตยาในประเทศ ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในห้องปฎิบัติการ เริ่มต้นด้วยพนักงานจำนวน 3 คน โดยมีสำนักงานอยู่ที่ถนนสี่พระยา